BIJOU, Thomas Xavier, and Kenny Perez Skip to main content